Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Občianske združenie "Topľanská Lúčka"

Občianské združenie "TOPĽANSKÁ LÚČKA"
Sídlo: Lúčka 105, 087 01 Giraltovce
IČO:54226473
Zastúpená: Monika Hažerová,Predseda Rady združenia – predseda združenia / š t a t u t á r 

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.
Názov účtu:Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
IBAN:SK8483300000002602129214

mob.:0918 261 800
Email: oztoplanskalucka@gmail.com

(ďalej len ako „Predávajúci alebo Dodávateľ“)

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

VYMEDZENIE POJMOV

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom občianského združenia www.oztoplanskalucka.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia licenčných alebo distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu.

Povinnosťou zákazníka je tiež skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prevzatia zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúce časti alebo vnútri poškodený tovar) bezodkladne nahlásiť predávajúcemu e-mailom na :oztoplanskalucka@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 261 800 . Reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenie zásielky po tejto lehote nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky.

REGISTRÁCIA na www.oztoplanskalucka.sk

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme a na vybavenie objednávky, a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Zaregistrovaním získavate:

 • informácie o stave vybavovanie vašich objednávok,
 • prehľad všetkých doteraz nakúpených produktov,
 • informácie o novinkách v našej ponuke.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. 

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody s Kupujúcim.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

Predávajúci dodá tovar podľa jeho skladovej dostupnosti. Produkty skladom zasielame v lehote do 5 pracovných dní. Ostatné produkty zasielame v termíne, ktorý je uvedený pri danom produkte. Tovar bude dodaný na adresu uvedenú pri objednávke. V prípade elektronických produktov (vstupenky a pod.) budú odoslané na email uvedený v objednávky najneskôr do 2 pracovných dná

Ceny prepravy sa odvíjajú od výšky vášho nákupu:

 

Cena za prepravu v prípade elektronických produktov alebo osobným odberom je 0€

Platba za produkty je možná len dopredu Bankovým prevodom. 

Uvedené ceny sa vzťahujú na tovar doručený v rámci Slovenska.  

Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru aj mimo územia Slovenska na základe individuálnej dohody s Kupujúcim. Cena prepravy v tomto prípade bude upresnená po vzájomnej dohode medzi Predavájúcim a Kupujúcim.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Doručenie tovaru zabezpečuje Packeta.sk

 

KÚPNA CENA A SPÔSOB PLATBY

Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Spôsob platby v prípade individuálneho odberateľa – súkromnej osoby:

 • bankovým prevodom - po úspešnej platbe prevodom bude odberateľovi doručený tovar.

Spôsob platby v prípade zariadenia – právnickej osoby:

 • bankovým prevodom - po úspešnej platbe prevodom bude odberateľovi doručený tovar.

ZÁRUČNÁ DOBA, REKLAMÁCIA A DOKLADY

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim - spotrebiteľom. Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu.

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

Portál oztoplanskalucka.sk zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád 
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak

Portál oztoplanskalucka.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci - spotrebiteľ musí predávajúcemu - dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.

Kupujúci (nepodnikateľ) - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty štrnástich dní (14 dní) tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré do neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti nákladmi na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je predmetný tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu (zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom naoztoplanskalucka@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt Alternatívneho riešenia sporov) podľa zákona 391/2015 Z.z.  subjektami Alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov Alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (Riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A ZÁKAZNÍCKEHO KONTA

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie u Prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu oztoplanskalucka@gmail.com. Zákaznícke konto bude deaktivované a Kupujúci bude o tomto vykonanom úkone informovaný e-mailom. Všetky osobné, Kupujúcim poskytnuté údaje budú zo informačného systému internetového obchodu trvalo vymazané.

NEWSLETTER A E-AMILY OD NÁS

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať tipy na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu v metódach Snoezelen a senzorická integrácia, informácie o školeniach, nových senzorických pomôckach a grantových výzvach, ktoré môžete použiť na nákup terapeutického vybavenia (priemerne raz za mesiac). Od odoberania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašej e-mailovej adrese vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na oztoplanskalucka@gmail.com.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.oztoplanskalucka.sk.

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.11.2022 a rušia všetky predchádzajúce OP.

Späť do obchodu